Our Team

Kamalesh Raval

 Team Member: Kamalesh Raval

email: kamal@jesuits.net

Sudhir Chettiar

Team Member: Sudhir Chettiar

Phone: 9426578258

email: sudhirchettiar@jesuits.net

Heredero

 Team Member: Heredero

Mobile: 

email: jmheredero@yahoo.com

Paul D'Souza

 Team Member: Paul D'Souza

mobile: 9727654717

email: dsouzasj@gmail.com

Jothi Xavier

 Team Member: Jothi Xavier

Phone: 9429033457

email: jothixavier@gmail.com

Irudayaraj M

Chairperson: Irudayaraj M

Phone: 9427348983

Email: mirajsj@gmail.com, 

Ashok Vaghela

Team Member: Ashok Vaghela

Phone: 9427312342

Email: ashok@jesuits.net